תלמוד תורה - קרית יואל - גליוני השבוע

זקינך ויאמרו לך

עולת שבת בשבתו - כתה ט'

אוצר השבת - כתה ח'

עולת שבת בשבתו - כתה ו' ז'

אחרי קדושים

אחרי קדושים

אחרי קדושים

אחרי קדושים